Muzyka i ...

Wpływ muzyki na uczenie się języka obcego

Marta Piesiewicz
wplyw-muzyki-na-uczenie-sie-jezyka-obcego
Źródło: pixabay.com

W dowolnym języku człowiek uczy się czterech głównych sprawności – mówienia, słuchania, czytania i pisania. Muzyka to często nie tylko dźwięki, ale także słowa, dlatego wykorzystywanie piosenek w nauczaniu języka może pomóc zarówno w rozwijaniu tych umiejętności, jak również poznawaniu kultury czy podnoszeniu motywacji do nauki.

Nauka słuchania

Użycie piosenek w celu ćwiczenia rozumienia ze słuchu jest niewątpliwie jednym z podstawowych zastosowań utworów muzycznych w nauczaniu języka obcego. Nawet gdy wykorzystujemy je do innych celów – uczniowie mimowolnie starają się zrozumieć śpiewane słowa. Piosenki, jak żadne inne teksty „słuchane”, nadają się do uczenia studentów domysłu językowego, pozwalają oswoić ich z niepełnym rozumieniem komunikatów językowych (Łaszkiewicz 2010, s. 338 za: Pałasz 2013: 353). Można je wykorzystać zarówno w ćwiczeniach na słuchanie, wymagających znalezienia ogólnej informacji, jak i w ćwiczeniach szczegółowych – gdzie uczniowie mają za zadanie odnalezienie konkretnych, brakujących słów.

Nauka wymowy

Piosenki są nie tylko doskonałym narzędziem do ćwiczenia rozumienia ze słuchu, ale także nauki wymowy.

Uczniowie, w szczególności dorośli, często zmagają się z wyrazami, których zapis i wymowa znacznie się od siebie różnią. Podczas słuchania można w prosty sposób skonfrontować zapis literowy i wymowę danych słów.

Utwory mogą być wykorzystane na zajęciach dla rozróżnienia podobnych dźwięków – uczniowie mogą być poproszeni o zakreślanie danych części wyrazów. Najlepszym ćwiczeniem wymowy pozostaje jednak czytanie tekstu lub jednoczesne śpiewanie z nagraniem. Jak było już wcześniej powiedziane, słowa ubrane w warstwę muzyczną są łatwiejsze do zapamiętania dla mózgu – zatem wymowa poszczególnych wyrazów jest przyswajana w bardziej efektywny sposób.

Nauka słownictwa i gramatyki

Zasób słownictwa można wzbogacać, wykorzystując tak naprawdę dowolne utwory muzyczne z tekstem. Są one szczególnie przydatne dla wzbogacania leksyki, ponieważ możemy usłyszeć dane słownictwo w kontekście – konkretne wyrażenia są powiązane z konkretnymi sytuacjami. Nie jest to więc nauka pojedynczych słówek bez szerszego znaczenia. Podobnie rzecz się ma z poznawaniem struktur gramatycznych. Nowe struktury, które mogą być odbierane jako wyrwane z kontekstu podczas powtarzania wzorów użycia, w piosenkach są ukazane w nowej perspektywie (Falioni 1993: 103). Ważną kwestię stanowi dopasowanie ich do zagadnień omawianych na zajęciach. Ćwiczenia związane ze słownictwem mogą zawierać takie aktywności jak słuchanie tekstu i uzupełnianie brakujących wyrazów. W przypadku gramatyki może to być uzupełnianie wersów na podstawie danego schematu lub poprawianie błędów. Możliwości jest mnóstwo, a korzyści z przedstawienia słownictwa czy gramatyki w kontekście – znacznie więcej.

Poznawanie kultury

Jak powszechnie wiadomo, muzyka to również część kultury. Tak samo trudno oddzielić kulturę od nauki języka obcego – uczymy się języka, aby móc się nim porozumiewać z ludźmi, którzy pochodzą z danego kręgu kulturowego. Możemy nazwać ten proces akulturacją – Przez akulturację rozumie się przyjęcie lub choćby akceptację i zrozumienie odmiennego systemu kulturowego. Zjawisko to zachodzi na styku dwu kultur i jest wynikiem obcowania ze sobą dwóch odmiennych systemów kulturowych (Polok 2006: 29, za Pałasz 2013: 355). Piosenki mogą nieść z sobą informację o sytuacjach społecznych, wydarzeniach historycznych, informacje związane z geografią itd. Uczniowie, poznając kontekst kulturowy, stają się także bardziej otwarci na ludzi mieszkających w danym kraju.

Muzyka a motywacja

Użycie muzyki podczas nauczania języka obcego nie tylko działa stymulująco na zdobycie poszczególnych umiejętności językowych, ale może także spowodować, że uczniowie będą mieli większą motywację. Jak pisze Falioni (1993: 104): Zastosowanie muzyki w klasie języka obcego jako jednej z metod nauczania może być sposobem na skupienie uwagi uczniów na prezentowym zagadnieniu i zaangażowanie ich w przebieg zajęć. Muzyka może działać też motywująco, ponieważ jest to praktyczne spojrzenie na język i nauka w działaniu (Joseph, Nethsinghe & Mas 2018: 41).

Dzięki muzyce uczniowie mogą też poczuć się bardziej zrelaksowani, co również sprzyja efektywnemu przyswajaniu danego materiału.

Wspólne muzykowanie i improwizacja umożliwiają większą koncentrację, a także wpływają na pozytywną samoocenę i samoświadomość (Huber, 1998; za: Szczerba-Poroszewska 216: 109). Zastosowanie popularnych utworów w nauce języka obcego jest samo w sobie atrakcyjnym ćwiczeniem – to przeniesienie w świat nauki aktywności, którą uczniowie wykonują na co dzień. Ukazanie autentycznych źródeł użycia języka zwiększa także motywację uczniów do nauki.

Zapraszamy do kultury przyszłości!
Jedyne takie studia podyplomowe! Rekrutacja trwa!

Opublikowano: 2021-06-24

Przeczytaj również

logowanie i rejestracja